Licht Traumatisch Hersenletsel

Pagina in ontwikkeling. Bijgewerkt 16 juni 2021

In Nederland is de erkenning, herkenning en hulp voor mensen met licht traumatisch hersenletsel sterk onderbelicht. Hulp is er gewoonweg nauwelijks (na goed zoeken vind je wel wat) – en regelmatig wordt het ook al niet vergoed.
Bron: stichtinghersenschudding.nl


Dit is een afwijkende pagina ten opzichte van de andere pagina’s op deze website.
Deze pagina gaat over wat er níet gebeurd is na de crash: er was geen georganiseerde gezamenlijke (na-)zorg.
Voor licht hersenletsel en de gevolgen daarvan  wás en ís op individueel niveau nauwelijks aandacht.
Dit ondanks de grote fysieke impact van de crash op de inzittenden. Zie hiervoor op deze website de pagina crash impact.


Doctors classify traumatic brain injury as mild, moderate or severe, depending on whether the injury causes unconsciousness, how long unconsciousness lasts and the severity of symptoms.
Although most traumatic brain injuries are classified as mild because they’re not life-threatening, even a mild traumatic brain injury can have serious and long-lasting effects
Bron: www.alz.org

De onderschatting van licht traumatisch hersenletsel (zoals hersenschudding en hersenkneuzing) en de gevolgen daarvan, waren Nederland-breed.
De laatste jaren komt langzamerhand  meer aandacht de voor gevolgen.

Artikel uit 1954 over hersenschudding en hersenkneuzing.
Al in 1954 schrijft het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde een artikel (Clinische Lessen) over het ontstaan van hersenschudding en hersenkneuzing (contusie) en gevolgen daarvan.
Deze kennis lijkt niet gebruikt ná de van de crash.

Uit deze Clinische Lessen:
… – De hersenschudding geeft symptomen, doordat  de hersenen, die in de sub- arachnoïdeale ruimte als het ware zijn opgehangen met grote  kracht in de schedelholte heen en weer worden geslingerd. Bij deze beweging ontmoeten de hersenen langs de schedelbasis veel meer weerstanden dan langs de vertex. Het sterkst zijn de contusies gewoonlijk aan de punten van de temporale kwab, waar deze  tegen de rand van het sphenoïd opbotsen, en de daaraan grenzende onderkant van de frontale kwab. Van veel meer belang is echter, dat bij die zwaaibeweging de hersenen tractie uitoefenen op het onderliggende arteriële net, de circulus Willisii.
De vaten zijn namelijk vaster aan de schedelbasis verbonden dan de hersenen en vormen zo een relatief fixatiepunt. Het meest geldt dit voor de arteria cerebri posterior, die door haar loop over de tentoriumrand aan bijzondere druk en tractie is blootgesteld.
Circulatiestoornissen in dit gebied zullen behalve gezichtsveldafwijkingen vaak  symptomen van de middenhersen ten gevolge hebben.
– Ook   kunnen rechtstreekse contusies van de middenhersenen voorkomen, daar deze bij de heen en weer gaande  beweging van de hemispheren tegen de rand van het rotsbeen en de rand van het tentorium worden aangedrongen.  …

Gesloten schedelletsel (coup contrecoup)
Bron Wikipedia
Gesloten hersenletsel is de meestvoorkomende vorm van traumatisch hersenletsel: in 90% van de gevallen van THL is er sprake van. Gesloten hersenletsel verwijst naar al het traumatisch hersenletsel waarbij mechanische krachten van buitenaf schade veroorzaken aan de schedel en de hersenen, zonder dat er daarbij een voorwerp van buitenaf de schedel binnentreedt.
Op de plek waar het hoofd geraakt wordt door de klap, spreekt men van een “coup”. Door de klap worden de hersenen naar achter geduwd, waar ze tegen de binnenkant van de schedel botsen. Dit heet de “contrecoup”.
Volledige tekst

Animatie coup contrecoup

Bron: www.hersenletsel-uitleg.nl/gevolgen/gevolgen-per-hersendeel/focaal-letsel. Klik op afbeelding om YouTube animatie te starten.


Gevolgen van Licht Traumatisch Hersenletsel (LTH)
LTH heeft ingrijpende gevolgen. Te veel om hier op te schrijven. Onderstaande tekst geeft een beeld.

Uit: De zware impact van licht traumatisch hersenletsel

“Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de mensen met licht traumatisch hersenletsel na een half jaar nog steeds klachten heeft die van invloed zijn op hun dagelijks functioneren,” zegt Van der Naalt [traumaneuroloog bij het UMCG].

“Ze kunnen zich slecht concentreren, zijn vaak moe, overgevoelig voor lawaai, prikkelbaar en hebben moeite om meerdere dingen tegelijk te doen. Werken op het oude niveau lukt niet meer, en ook kunnen ze hun rol binnen het gezin niet goed oppakken.”

Volledige tekst

Persoonlijk voorbeeld:
Ik worstelde, ondanks uitstekende behandelingen en trainingen, jaren ná de crash  nog steeds met niet-verklaarde functioneringsklachten. Klachten die in mijn gedachten veroorzaakt werden door problemen met de doorbloeding van mijn brein. Niemand kon mij helpen, al helemaal niet met mijn theorie van verstoorde doorbloeding.
In 2008 kwam een nicht, neuro-psychologe in een Hersen Letsel Instituut in Nieuw Zeeland, op bezoek. Zij herkende, door ons gesprek én door haar waarnemingen tijdens een wandeling met mij in de stad, mijn klachten. Zij gaf mij internet-zoektips om bij Nederlandse instelling te komen die mij zou kunnen helpen tot een juiste diagnose te komen. Dat is deels gelukt: mijn klachten werden herkend en met een SPECT-scan aangetoond: een, door coup contrecoup, verstoorde doorbloeding van delen van mijn brein.
Andere, ook fysiek zeer beperkende brein-klachten, zijn helaas nog niet herkend en aangetoond. Een totaal-diagnose is daarmee nog steeds niet mogelijk. Mede vanwege slijtage/veroudering(?)  verergeren klachten en functionerings-beperkingen.
Tot op heden, 2021, mis ik samenhangende interesse, aandacht en begeleiding voor licht Traumatisch Hersenletsel.

Licht Traumatisch Hersenletsel en gevolgen systematisch en multi-disciplinair onderzoeken
De gevolgen van Licht Traumatisch Hersenletsel (LTH) worden ook wel Postcommotioneel Syndroom genoemd.
Er is hierover nog veel onduidelijkheid, ook omdat personen zonder LTH deze klachten rapporteren.
Van belang is een goede ongevalsanalyse als basis van alle diagnostiek en begeleiding bij vermoeden van LTH.
Dit begint met een gedegen persoonlijke ongevalsanalyse van patiënt. Op basis van de herinnering van de patiënt en met de ‘harde’ ongevalsgegevens een mentale hoge snelheidsfilm maken. Deze mentale film beeld voor beeld afspelen. Bekijken wat er mét en ín het hoofd gebeurt. Vervolgens gerichte en realistische onderzoeken en testen (niet alleen de obligate MRI en één-op-één bureau-gesprekken) doen en mogelijke gevolgen bepalen. De werkelijke klachten en beperkingen kunnen hiermee vergeleken worden. Hiermee ontstaat ruimte voor een verhelderend en verdiepend multi-disciplinair proces waarin ook aandacht is voor andere letsels/klachten zoals een Post Traumatisch Stress Syndroom.

Martinair crash in Faro en Licht Traumatische Hersenletsel
Door het ontbreken van gericht onderzoek ná de crash is er nauwelijks iets bekend over LTH als gevolg van de crash. LTH zal zeker voorkomen. Dit ook gezien de aantallen gewonden als gevolg van de crash (102 ernstig, 112 licht en 70 schijnbaar ongedeerd).
In de derde FARO-gevolgenenquête (Intervict, juli 2009) rapporteren 8 van de 42 aan de enquête deelnemende inzittenden bewusteloos te zijn geraakt.

 

 

 

 

 

 

 

Omdat de gevolgen zo ingrijpend, vaak onzichtbaar en mogelijk nog onbekend zijn…